www.spsstavcb.cz :: FAQ: Často kladené otázky (20.11.2017 - 08:48)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Pro uchazeče > FAQ: Často kladené otázky

FAQ: Často kladené otázky

Je potřebné přiložit k přihlášce lékařské potvrzení a hodnocení ze školy?

V přihláce na naší školu je potřeba vyplnit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Potvrzení od lékaře však není podmínkou přijetí na střední školu (naopak - můžeme přijmout i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zatím však není budova bezbariérová, ale už se připravuje). Potvrzení potřebujeme pouze pro zařazení do praxe - abychom praxi žáků mohli přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Hodnocení ze základní školy není potřebné přikládat.

Co je potřeba pro přijetí ke studiu na Vaší škole?

Podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku na střední školu a samozřejmě také uspět v přijímacím řízení - přijímací zkoušky se konají, stejně jako na všech školách s maturitními obory v ČR, z matematiky a českého jazyka. Pro rozhodnutí o přijetí na střední školu je potřebné získat stanovený počet bodů (viz rozhodnutí ředitele o přijímacím řízení).

Jaké znalosti z matematiky je třeba mít, aby žák uspěl ve studiu na SPŠ stavební?

Je třeba ovládat rozsah daný osnovami předmětu matematika pro základní školu. V prvním ročníku věnujeme matematice zvýšenou pozornost, aby žáci bez problémů zvládli další roky studia nejen na naší škole, ale případně též na vysoké škole.

Jak Vaše škola pečuje o rozvoj talentovaných studentů - zájemců o budoucí studium na fakultách architektury?

Zavedli jsme specializaci "architektonická tvroba", která je přímo zaměřena na příparvu žáků ke studiu architektury, ale nejen to. Těší nás, že z každého ročníku několik našich absolventů uspěje ve složitém přijímacím řízení na fakultách architektury. Chtěli jsme proto podpořit více tyto zájemce otevřením této specializace, kterou je možné studovat od 3. ročníku.

Každý žák absolvuje rozsah povinné výuky v odborných předmětech deskriptivní geometrie, odborné kreslení a architektura. Každý rok náš vyučující Ing. arch. Vladimír Brož pro zájemce z řad žáků 2. a 3. ročníku organizuje cca týdenní poznávací zájezd po stavebních památkách v Itálii.

Pomáhá Vaše škola zájemcům o studium na vysokých školách?

Ano. Posílili jsme výuku matematiky a umožňujeme zájemcům ve 4. ročníku se seznámit se základy diferenciálního a integrálního počtu, což umožňuje lepší zvládnutí studia matematiky na vysoké škole v prvním semestru. Z fyziky jsou učební plány zpracovány tak, aby byl zopakován a procvičen rozsah látky, potřebný ke zvládnutí přijímacího řízení na stavební fakulty ČVUT Praha, resp. VUT Brno. Jsme ve styku se svými absolventy přijatými na vysoké školy a nasloucháme jejich podnětům.

Které cizí jazyky a v jakém rozsahu jsou na Vaší škole vyučovány?

Na naší škole studuje každý žák jeden cizí jazyk jako povinný předmět. Volbu cizího jazyka je třeba provést při přijímacím řízení - zvolit mezi anglickým jazykem a německým jazykem. U uchazečů, kteří měli na základní škole dva jazyky přihlížíme k projevenému zájmu. Ve všech ročnících denního studia probíhá výuka zvoleného cizího jazyka v rozsahu 3 hodin týdně. Třída je na výuku jazyků dělena. Jsme si vědomi skutečnosti, že cizí jazyk tvoří důležitou součást budoucí kvalifikace. Proto jsou učební osnovy zpracovány a naplňovány tak, aby bylo možno ve čtvrtém ročníku završit studium cizího jazyka maturitní zkouškou.

Lze na Vaší škole studovat dva cizí jazyky?

Tuto možnost nevylučujeme. Realizace tohoto kroku však závisí na počtu zájemců v ročníku. Bude-li jich dostatek pro vytvoření skupiny pro studium druhého cizího jazyka, jsme připraveni na projevený zájem odpovědět otevřením buď nepovinného předmětu, nebo formou zájmového kroužku pod vedením kvalifikovaného vyučujícího. Jsme schopni nabídnout druhý cizí jazyk: angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu.

Podporuje Vaše škola zájem studentů o sport?

Ano. Uvědomujeme si prospěšnost sportovního vyžití pro zdravý vývoj mladého člověka. Naši vyučující tělesné výchovy plní svou roli s opravdovým zájmem a nadšením. V prvním ročníku pro všechny třídy organizují cca týdenní lyžařský výcvikový kurs v Alpách, v druhém ročníku pak opět pro všechny třídy týdenní turistický kurs v oblasti Lipna. Organizují sportovní hry, podchycují zájemce o sport, zúčastňují se s nimi sportovních soutěží na úrovni města, kraje i celorepublikové. Naši žáci dosahují pod jejich vedením pozoruhodných úspěchů. Zájemcům doporučujeme prohlídku fotografií ve fotogalerii.

Lze sladit plnění studijních povinností žáka Vaší školy s časovou náročností kladenou např. na sportovní reprezentaci?

Každý náš žák je od počátku studia veden k poctivé a usilovné práci v prvé řadě na poli studijních povinností. Tato naše zásada však není v rozporu se skutečností, že máme upřímnou radost z těch žáků, kteří se díky svému sportovnímu talentu a obrovskému vynaloženému úsilí propracují k příležitosti reprezentovat na poli sportovním. Každá tato příležitost je vždy předem projednána a pečlivě posouzena. Závěr je přijímán tak, abychom sladili oba zájmy. Řada našich absolventů úspěšně reprezentovala Českou republiku a přesto velmi dobře studovala - např. Petra Luňáčková, Petra Peceková, Jan Baláš, Jan Zvolánek a další.

Aktuální informace

Omezení provozu školy

Z důvodu probíhajících stavebních prací ve škole bude v pondělí 20. listopadu 2017 po celý den budova školy pro veřejnost uzavřena. Žáci mají filmové představení - film "Milada Horáková" a výuku podle upraveného rozvrhu do 11.40 hod. Budova bude od 9 hod. bez elektrického proudu.

Dny otevřených dveří 24. a 25. listopadu 2017

První dny otevřených dveří budou v pátek 24. listopadu 2017 ve 14, 15 a 16 hodin a v sobotu 25. listopadu 2017 v 9, 10 a 11 hodin - v rámci Dnů stavitelství a architektury ČKAIT. Sraz všech zájemců vždy v celou hodinu v aule školy (vstup žákovským vchodem z Klavíkovy ulice).

Třídní schůzky a informační odpoledne 30. 11. 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 16 hodin se konají třídní schůzky rodičů. V první části (cca 20 minut) podávají informace třídní učitelé. Po skončení bude probíhat informační odpoledne - učitelé budou poskytovat informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončí nejpozději v 17:30 hod. V 15:30 se ve sborovně sejde výbor sdružení rodičů Nadačního fondu. Těšíme se na Vás.

Mléko do škol

Máme novou nabídku dotovaných mléčných výrobků ... více na stránkách Pro žáky

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018

Na webu jsou zveřejněny nové rozvrhy pro školní rok 2017/2018 platné od 11. 9. 2017. Je to současná verze rozvrhů, ve které ještě může dojít k drobným změnám. V průběhu září probíhá ověřování a pak bude vydána definitivní verze. V Bakalářích máte vždy platnou verzi včetně suplování. POZOR - vzhledem k probíhajícím pracím uvnitř budovy bude docházet ke změnám a k operativním úpravám rozvrhu. Sledujte rozvrh v Bakalářích (zahrnuje změny) nebo rozvrh a suplování na webu.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+