www.spsstavcb.cz :: Stavebnictví (19.01.2018 - 02:08)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Stavebnictví

Stavebnictví (obor vzdělání 36-47-M/01) je základním oborem SPŠ stavební. Nabízí zájemcům - chlapcům i dívkám - čtyřleté denní studium zakončené maturitou. První dva ročníky jsou pro všechny žáky společné a od 3. ročníku se studium formou povinně volitelných předmětů větví tak, aby si žáci mohli zvolit takovou přípravu, kterou považují pro svoji další životní dráhu za nejlepší. V současnosti mohou vybírat z pěti profilových zaměření:

ARCHITEKTONICKÁ TVORBA (učební plán) je zaměření rozšiřující zaměření pozemní stavby o problematiku navrhování budov z hlediska architektonicko-stavebního, ale také o řešení začlenění budov do území. Během studia se rozvíjí technické a estetické cítění, prostorová představivost, výtvarné nadání i tvůrčí schopnosti žáků. Absolventi se uplatní v praxi při realizaci staveb, tvorbě územního plánu a v urbanismu. Zaměření zároveň připraví studenty ke studiu architektury na vysoké škole.

POZEMNÍ STAVBY (učební plán) poskytují žákům základní technické a odborné znalosti o stavebních materiálech, konstrukcích i technologiích a jejich zobrazování. Program se přizpůsobuje moderním požadavkům stavebnictví, které se vrací k tradičním technologiím hrubé stavby a které klade důraz na rekonstrukci starších objektů. Žáci získávají vědomosti nejen o technické a technologické části výstavby objektů, ale také o stránce ekonomické. Jsou vedeni k dodržování platných technických a právních norem a k zohledňování ochrany životního prostředí. Absolventi se uplatní při konkrétním navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, především bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.

STAVEBNÍ OBNOVA (učební plán) vychází ze stejného odborného základu jako pozemní stavby, který dále rozšiřuje zejména o navrhování a realizaci dodatečných úprav objektů. Ve výuce je kladen větší důraz na znalost architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Absolventi se uplatní zejména při rekonstrukcích a revitalizaci stávajícího stavebního fondu, při údržbě a rekonstrukci stavebních památek.

DOPRAVNÍ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na celou škálu v současné době aktuálních dopravních staveb a konstrukcí, to znamená stavby silnic, dálnic, železniční sítě a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent studijního oboru získá vědomosti a dovednosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je také připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely), a to jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na všechny druhy staveb souvisejících s vodou: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. Vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy.

Výuka ve všech těchto zaměřeních probíhá podle školního vzdělávacího programu.

V posledních letech většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.


Odborná praxe ve stavebnictví

Praktický výcvik patří k hlavním předmětům na škole.

Odborná praxe je jednak

 • rozvrhová, daná osnovami výuky v 1. a 2. ročníku
 • soustředěná v 1., 2. a 3. ročníku.

Rozvrhová praxe se uskutečňuje na odloučeném pracovišti v hale firmy AKUTERM, kde žáci procházejí jednotlivými výcvikovými prostory, v nichž se učí základním dovednostem pro práce v hlavní stavební výrobě (HSV) i přidružené stavební výrobě (PSV) s touto náplní:

 • zdění včetně vyzdívání kleneb, příček, pilířů a komínů,
 • omítání zdiva na cvičné zdi,
 • práce se dřevem - tesařské vazby,
 • montáž tradičního bednění,
 • práce s kovem,
 • železářské práce,
 • montáž lehkých stropních konstrukcí,
 • pokrývačské a klempířské práce,
 • nové technologie.

Soustředěná praxe se provádí u firem a zabezpečuje se smluvními dohodami. V praxi na stavbách si žáci ověřují získané dovednosti, pracují v zednických a betonářských skupinách i jako pomocníci mistrů.

Aktuální informace

Příprava na přijímací zkoušky - přijímačky "nanečisto"

Přijímací zkoušky nanečisto se konají na naší škole je ve středu 7. února 2018 od 14 hodin. Zájemci se nemusí hlásit předem, ale stačí přijít minimálně 15 minut před zahájením zkoušek. Podrobnosti ... čtěte dále ...

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 1. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 1. 2018.

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+