www.spsstavcb.cz :: Jednotlivá zkouška (18.03.2018 - 18:42)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a
Škola > Jednotlivá zkouška

Jednotlivá zkouška

Školní rok 2017/2018

V letošním roce opět nebyla jednotlivá zkouška vyhlášena pro nezájem ze strany uchazečů.

Termín konání jednotlivé zkoušky 2014

Jednotlivé zkoušky proběhnou v pondělí 2. června 2014 od 10 hodin - přihlášeni jsou: Marian Balák (dopravní stavby, vodohospodářské stavby), Ivan Kuchyňka (vodohospodářské stavby),Pavel Svoboda (vodohospodářské stavby),Václav Žíla (vodohospodářské stavby) a v úterý 3. června 2014 od 10 hodin - přihlášen je Petr Bušta (geodézie).

Vyhlášení jednotlivých zkoušek pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení jedotlivých zkoušek si můžete přečíst v rozhodnutí ředitele č. 6/2013, a to včetně termínu konání zkoušek a výše úplaty. V příloze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny okruhy otázek.

Pokud byste měli zájem konat jednotlivou zkoušku z jiných předmětů, napište nám, prosím, pomocí kontaktního formuláře zde (ve spodní části stránky).

Přihláška a termín podání přihlášky

Termín pro podávaní přihlášek k jednotlivým zkouškám je stanoven na 2. prosinec 2013.

Formulář přihlášky je ke stažení a vyplnění zde. K přihlášce musí být přiložena ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Doklad můžeme bezplatně ověřit u nás ve škole.

Termín zkoušek

Jednotlivé zkoušky v jarním termínu 2014 proběhnou ve dnech 2. až 6. června 2013 v budově školy podle rozpisu zkoušek. Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před zahájením přípravy na zkoušku.

Každý uchazeč je povinnen prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Maturitní práce

Součástí každé zkoušky je zpracování a obhajoba maturitní práce.

Tématické okruhy pro obor stavebnictví jsou totožné s tématickými okruhy pro maturitní práce denního studia, kreré jsou uvedeny v příloze rozhodnutí č. 5/2013.

Tématické okruhy pro maturitní práce z oboru geodézie a katastr nemovitostí v roce 2014 vyhlašuje ředitel školy na doporučení předmětové komise takto:

 • Geometrický plán
 • Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu
 • Digitalizace map
 • Vytyčovací práce
 • Měření posunů a přetvoření stavebních objektů
 • Geodetické práce při výstavbě liniových staveb
 • Dokumentace památkově chráněných objektů
 • Údržba a zhušťování polohového a výškového bodového pole
 • Geodetické práce při obnově katastrálního operátu
 • Legislativní vývoj problematiky katastru nemovitostí v ČR

 

Pro uchazeče nabízíme možnost, aby se jejich vedoucím práce stal některý z vysokoškolsky vzdělaných odborníků z jejich okolí, kolega či nadřízený. Pokud tento pracovník bude s Vaším návrhem souhlasit, zašlete, prosím, současně s návrhem názvů prací návrh na jmenování vedoucího práce s jeho (krátkým) profesním životopisem a jeho souhlasem.

Studijní materiály pro přípravu na zkoušky

Doporučená literatura pro přípravu na jednotlivou zkoušku

Stanovisko MŠMT k odborné způsobilosti

Zveřejňujeme stanovisko MŠMT, které vydalo na základě žádosti ČÚZK. Potvrzuje již dříve publikovaný názor - rozhodnutí leží na ČÚZK. Rozhodnutí ČÚZK nemáme k dispozici.

Jednotlivá zkouška a splnění kvalifikačních požadavků

Stále se na nás obracejí zájemci o vykonání jednotlivé zkoušky s dotazy, zda jednoltivá zkouška (a případně která nebo které) je postačující pro splnění kvalifikačních požadavků pro výkon nějakých konkrétních činností vyjmenovaných ve speciálních zákonech resp. v zákonech upravujících oprávnění k vyjmenovaným činnostem.

Odpověď je z našeho pohledu relativně jednoduchá (ale zřejmě vás neuspokojí).

Jednotlivá zkouška je profesní zkouškou vykonávanou v rámci dalšího vzdělávání ve školách (část devátá zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona). Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu uskutečňované v naší škole (§ 113 školského zákona).

O tom, zda tato zkouška, buď samostatně nebo společně s dalšími jednotlivými zkouškami, postačuje ke splnění podmínky pro výkon povolání či vyjmenovaných činností (např. k výkonu zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví)) nerozhodujeme my, jako škola. O splnění či nesplnění požadavků pro výkon profesních činností rozhoduje text příslušného zákona, zaměstnavatel nebo příslušný úřad, který plnění tohoto zákona dozoruje, resp. při nesplnění požadavků uděluje sankce.

Naše škola tedy postupuje podle školského zákona - poskytujeme vzdělání a osvědčujeme získaný stupeň vzdělání, případně získanou odbornost vzdělání. O ničem jiném rozhodovat nemůžeme.

RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy

Aktuální informace

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 2. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 2. 2018. Došlo jen k menším změnách zejména u dálkového studia.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+