www.spsstavcb.cz :: Český jazyk a literatura (ČJL) (19.06.2018 - 12:48)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Český jazyk a literatura (ČJL)Škola > Předměty na střední škole > Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

 

Hodnocení a klasifkace předmětu

Prospěch žáka se zpravidla klasifikuje podle stupnice, v níž se v souladu s požadavkem přiměřenosti věku žáka hodnotí:

 • Kvalita vyjadřování: výstižnost, přesnost a jazyková správnost. Při hodnocení projevu bereme zřetel i na plynulost a jistotu vyjadřování. Dbá se na zachovávání spisovné výslovnosti a na celkovou kultivovanost v projevech mluvených a na dodržování pravopisné kodifikace v projevech psaných. Na střední škole se vyžaduje slohová dovednost a vytříbenost.
 • Znalost předepsaného učiva a stupeň uvědomělosti v  jeho ovládnutí. Na střední škole se hodnotí  zvláště úroveň jazykového myšlení a povědomí.
 • Dovednost aplikovat znalosti v praxi, stupeň samostatnosti a tvořivosti v řešení úkolů.
 • Soustavnost a aktivita v práci, projevovaný zájem o předmět.
 • Neopominutelnou součástí klasifikace je od druhého ročníku také hodnocení četby pro ústní maturitní zkoušku. Pokud žák neprokáže alespoň dostatečnou znalost četby, nemůže být v daném ročníku klasifikován.
 • Ve čtvrtém ročníku bude četba prověřena prostřednictvím závěrečného testu (s hodnotou 300%), jehož úspěšné absolvování bude nezbytnou součástí klasifikace ve 2. pololetí; v případě známky „nedostatečně“ projedná klasifikaci v daném pololetí předmětová komise humanitních předmětů.

Hodnocení žáků

Váhy jednotlivých typů hodnocení v tabulce Bakaláře - klasifikace:

 • závěrečný test z četby ve 4. ročníku - 300%
 • kontrolní písemná práce - 150 % - písemná práce - sloh nebo rozbor textu
 • velký test - 150 % - literatura a jazyk
 • standardy - 150 %
 • menší testy - 100 % - literatura a jazyk
 • diktáty - 100 %
 • ústní zkoušení - 100 %
 • rozbor textu - 100 %
 • referáty a samostatné práce žáků - 50 %
 • aktivita, práce v hodině, domácí úkoly, hodnocení sešitu - 50 %

Školní seznam literárních děl

Pro maturitu v roce 2018

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu
 2. písemné práce
 3. ústní zkoušky

Didaktický test a písemná práce jsou vyhodnocovány centrálně CERMATem. Ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1. 
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Didaktický test

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut.U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. Hranice úspěšnosti u didaktického testu je 44%.

 

Písemná práce

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT). Žák si vybírá jedno z 6 zadání. Na rozhodnutí o výběru zadání má 20 minut a na vypracování práce 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov. Píše se do záznamových archů. Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut.

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána formou pracovních listů, které vytváří škola. Žák odevzdá řediteli školy (termín je vyvěšen na webových stránkách) závazný seznam 20 literárních děl, který je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje jedno zadání. Zkoušku pak koná s pracovním listem.

Pracovní list obsahuje:

1.      výňatek z uměleckého textu

2.      výňatek z neuměleckého textu

3.      strukturu zkoušky

Pracovní list je určen názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.

Hodnocení ústní zkoušky

Ústní zkoušku hodnotí dva proškolení a certifikovaní hodnotitelé. Pro její úspěšné složení musí žák získat minimálně 4 body z 9.

Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www. novamaturita.cz

 

 

 

Standardy

Termíny:

1. ročník -  14. 5. 2018

2. ročník -  4. 6. 2018

3. ročník -  16. 5. 2018

4. ročník -   6. 4. 2018

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Aktuální seznam literatury DOC 38 kB Stáhnout
Aktuální informace

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretriátu školy a byly všem známým kandidátům zaslány mailem. Přihlášky je nutno podepsat a odevzdat nejpozději 25. června 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Přijímací řízení - VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - byly zveřejněny na našem webu 28. května 2018 ve 14.00 hod. na stránce přijímací řízení. Od data zveřejnění běží lhůta 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku. Pokud nebudete mít zájem k nám nastoupit, sdělte nám to, prosím, telefonicky nebo mailem, abyste neblokovali místo dalším zájemcům.

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+