www.spsstavcb.cz :: Český jazyk a literatura (ČJL) (17.03.2018 - 13:47)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Český jazyk a literatura (ČJL)Škola > Předměty na střední škole > Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

 

Hodnocení a klasifkace předmětu

Prospěch žáka se zpravidla klasifikuje podle stupnice, v níž se v souladu s požadavkem přiměřenosti věku žáka hodnotí:

 • Kvalita vyjadřování: výstižnost, přesnost a jazyková správnost. Při hodnocení projevu bereme zřetel i na plynulost a jistotu vyjadřování. Dbá se na zachovávání spisovné výslovnosti a na celkovou kultivovanost v projevech mluvených a na dodržování pravopisné kodifikace v projevech psaných. Na střední škole se vyžaduje slohová dovednost a vytříbenost.
 • Znalost předepsaného učiva a stupeň uvědomělosti v  jeho ovládnutí. Na střední škole se hodnotí  zvláště úroveň jazykového myšlení a povědomí.
 • Dovednost aplikovat znalosti v praxi, stupeň samostatnosti a tvořivosti v řešení úkolů.
 • Soustavnost a aktivita v práci, projevovaný zájem o předmět.
 • Neopominutelnou součástí klasifikace je od druhého ročníku také hodnocení četby pro ústní maturitní zkoušku. Pokud žák neprokáže alespoň dostatečnou znalost četby, nemůže být v daném ročníku klasifikován.
 • Ve čtvrtém ročníku bude četba prověřena prostřednictvím závěrečného testu (s hodnotou 300%), jehož úspěšné absolvování bude nezbytnou součástí klasifikace ve 2. pololetí; v případě známky „nedostatečně“ projedná klasifikaci v daném pololetí předmětová komise humanitních předmětů.

Hodnocení žáků

Váhy jednotlivých typů hodnocení v tabulce Bakaláře - klasifikace:

 • závěrečný test z četby ve 4. ročníku - 300%
 • kontrolní písemná práce - 150 % - písemná práce - sloh nebo rozbor textu
 • velký test - 150 % - literatura a jazyk
 • standardy - 150 %
 • menší testy - 100 % - literatura a jazyk
 • diktáty - 100 %
 • ústní zkoušení - 100 %
 • rozbor textu - 100 %
 • referáty a samostatné práce žáků - 50 %
 • aktivita, práce v hodině, domácí úkoly, hodnocení sešitu - 50 %

Školní seznam literárních děl

Pro maturitu v roce 2018

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu
 2. písemné práce
 3. ústní zkoušky

Didaktický test a písemná práce jsou vyhodnocovány centrálně CERMATem. Ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1. 
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Didaktický test

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut.U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. Hranice úspěšnosti u didaktického testu je 44%.

 

Písemná práce

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT). Žák si vybírá jedno z 6 zadání. Na rozhodnutí o výběru zadání má 20 minut a na vypracování práce 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov. Píše se do záznamových archů. Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut.

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána formou pracovních listů, které vytváří škola. Žák odevzdá řediteli školy (termín je vyvěšen na webových stránkách) závazný seznam 20 literárních děl, který je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje jedno zadání. Zkoušku pak koná s pracovním listem.

Pracovní list obsahuje:

1.      výňatek z uměleckého textu

2.      výňatek z neuměleckého textu

3.      strukturu zkoušky

Pracovní list je určen názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.

Hodnocení ústní zkoušky

Ústní zkoušku hodnotí dva proškolení a certifikovaní hodnotitelé. Pro její úspěšné složení musí žák získat minimálně 4 body z 9.

Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www. novamaturita.cz

 

 

 

Standardy

Termíny:

1. ročník -  14. 5. 2018

2. ročník -  4. 6. 2018

3. ročník -  16. 5. 2018

4. ročník -   6. 4. 2018

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Aktuální seznam literatury DOC 38 kB Stáhnout
Aktuální informace

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Rozvrhy pro školní rok 2017/2018 - nová verze od 1. 2. 2018

Na webu jsou zveřejněny nové verze rozvrhů pro školní rok 2017/2018 platné od 1. 2. 2018. Došlo jen k menším změnách zejména u dálkového studia.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+