www.spsstavcb.cz :: Dokumenty školy (16.07.2018 - 02:44)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Úřední deska > Dokumenty školy

Dokumenty školy

Výběr legislativních norem v působnosti školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 158/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb., zák. č. 165/2006 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 624/2006 Sb., zák. č. 217/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 343/2007 Sb., zák. č. 58/2008 Sb., zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 242/2008 Sb., zák. č. 243/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 49/2009, zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 378/2009 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. č. 73/2011 Sb. a zák. č. 331/2011 Sb.

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zák. č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 189/2008, zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 422/2009 Sb., zák. č. 159/2010 Sb. a zák. č. 420/2010 Sb.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 588/2004 Sb., zák. č. 21/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb. a zák. č. 189/2008 Sb.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 223/2009 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nař. vlády č. 273/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, ve znění vyhl. č. 312/2011 Sb.

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhl. č. 422/2006 Sb., vyhl. č. 46/2008 Sb. a vyhl. č. 394/2008 Sb.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhl. č. 374/2006 Sb. a vyhl. č. 400/2009 Sb.

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb.

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhl. č. 322/2008 Sb.

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní

inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhl. č. 126/2011 Sb.

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhl. č. 116/2011 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhl. č. 147/2011 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. č. 109/2011 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb.

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhl. č. 489/2006 Sb., vyhl. č. 63/2008 Sb. a vyhl. č. 205/2010 Sb.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhl. č. 412/2006 Sb.

Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhl. č. 167/2006 Sb., vyhl. č. 423/2006 Sb., vyhl. č. 225/2007 Sb., vyhl. č. 325/2008 Sb., vyhl. č. 249/2009 Sb. a vyhl. č. 252/2010 Sb.

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhl. č. 389/2006 Sb., vyhl. č. 226/2007 Sb. a vyhl. č. 208/2009 Sb.

Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhl. č. 47/2008 Sb., vyhl. č. 33/2009 Sb., vyhl. č. 492/2005 Sb., vyhl. č. 11/2011 Sb. a vyhl. č. 110/2011 Sb.

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhl. č. 90/2010 Sb., vyhl. č. 274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb. a vyhl. č. 273/2011 Sb.

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhl. č. 470/2006 Sb.

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

Kam pokračovat?

Aktuální informace

Přijímací řízení - dodatečné 1. kolo

Ředitel školy vyhlásil dodatečné 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Máme nově dálkové studium oboru geodézie a katastr nemovitostí. Přihlášky je možno podávat do 29. srpna 2018 na sekretariát školy. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách přijímací řízení.

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin (od 2. července 2018 do 24. srpna 2018) jsou v pondělí a ve středu od 10 do 12 hodin. Od pondělí 27. 8. 2018 jsou úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Krásnou dovolenou a krásné prázdniny

Děkujeme všem pracovníkům školy za práci odvedenou ve školním roce 2017/18 a přejeme všem klidnou a příjemnou dovolenou. Všem našim žákům přejeme, ať si užijí prázdnin a naberou dostatek sil do dalšího školního roku. vedení školy

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 16:30 hod. proběhla v aule školy informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnosti a informace ze schůzky najdete na stránce "třídní schůzky".

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlašování zájemců bylo uzavřeno a všem přihlášeným byly odeslány mailem výpisy z přihlášek. Překontrolujte si výpisy a případné nesrovnalosti zašlete mailem řediteli školy do 4. 7. 2018. Protokoly o převzetí výpisů z přihlášek zašlete pouze mailem do 13. 7. 2018. Další informace a termíny na stránce "podzimní termín 2018".

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

Projekt VNÍMÁNÍ

Jak hodnotí naši studenti projekt zmizení Samsonovy kašny?

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Doporučená konfigurace notebooku

Vzhledem k častým dotazům na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy, dohodli jsme se na této specifikaci:

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+