www.spsstavcb.cz :: Přijímací řízení (16.07.2019 - 08:04)

Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 rozhodnutím ředitele č. 3/2019. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro přijetí pro oba naše obory vzdělání a pro všechny typy studia na naší škole.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Seznam uchazečů přijatých v rámci I. kola přijímacího řízení:

- na obor Stavebnictví - seznam přijatých

- na obor Geodézie a katastr nemovitostí - seznam přijatých

Rozhodnutí o přijetí bylo vyvěšeno v neděli 28. dubna 2019 v 11.30 hod. Rozhoduntí o přijetí se poštou nezasílá. Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči, kteří nebyli přijati pro naplnění oboru mají možnost podat odvolání proti nepřijetí. Podle našich zkušeností se místa ještě uvolní tím, že někteří přijatí uchazeči dají přednost studiu na jiné škole. Vzor odvolání proti nepřijetí je k dispozici zde.

Přijatí uchazeči, kteří mají zájem studovat na naší škole, odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí, tj. do 14. května 2019 včetně.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Vysvětlení k seznamu přijatých: Uchazeč pod číslem 119 na základě ustanovení § 60b odst. 5 školského zákona nekonal zkoušku z českého jazyka a jeho pořadí je stanoveno na základě "redukovaného pořadí", tedy podle výsledků ze zkoušky z matematiky a výsledků ze základní školy. Z tohoto důvodu je jeho počet bodů menší, než ostatních uchazečů v pořadí.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 rozhodnutím ředitele č. 1/2019. Rozhodnutí obsahuje podmínky pro přijetí pro oba naše obory vzdělání a pro všechny typy studia na naší škole.

Tabulka pro přepočet průměrné známky na vysvědčení na body:

průměr počet bodů   průměr počet bodů
1,0 25,0   1,8 11,7
1,1 23,3   1,9 10,0
1,2 21,7   2,0 8,3
1,3 20,0   2,1 6,7
1,4 18,3   2,2 5,0
1,5 16,7   2,3 3,3
1,6 15,0   2,4 1,7
1,7 13,3   2,5 0,0

Přijímací zkoušky na střední školu

Denní studium

V rámci přijímacího řízení na naši školu se budou konat jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v pátek 12. dubna 2019 a v pondělí 15. dubna 2019 podle pořadí škol na přihlášce uchazeče.

Náhradní termíny jsou stanoveny 13. a 14. května 2019.

Termíny konání přijímacích zkoušek na střední školy jsou vyhlášeny jednotně pro celou ČR pro všechny maturitní obory a všechny formy studia.

Dálkové studium

Pro pětileté studium se v I. kole přijímacího řízení konají stejné přijímací zkoušky jako pro denní studium - ve stejných termínech, ze stejných předmětů a za stejných podmínek.

Pro zkrácené tříleté resp. dvouleté studium se písemné přijímací zkoušky nekonají.

Příprava na přijímací zkoušky - zkoušky nanečisto

Stejně jako v loňském roce nabídneme zájemcům možnost absolvování přijímací zkoušky na střední školu nanečisto, a to:

v úterý 12. února 2019 od 14 hodin v aule školy.

Zájemci budou mít možnost si napsat jednotnou písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky nanečisto s tím, že hned po skončení zkoušky s nimi naši učitelé projdou správné výsledky a postupy řešení včetně zápisu do záznamových archů (jak bude vyžadováno při jednotných přijímacích zkouškách v dubnu).

Co sebou: dvě  pravítka (aspoň jedno s ryskou), úhloměr, kružítko, propiska, tužka, guma. Nejsou povoleny matematické tabulky, kalkulačky ani mobily.

Chceme tímto způsobem poskytnout zájemcům mnohem lepší možnost přípravy na přijímačky.

Poplatek za účast na této přípravě činí 20,- Kč.

Přihláška

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2019 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
  • dobrovolně: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 není nutné, vyjádření lékaře není vylučující, ale jen informativní pro zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání podle zdravotního stavu uchazeče
  • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.