www.spsstavcb.cz :: Přijímací řízení (22.09.2020 - 22:14)

Přijímací řízení

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlásil II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 rozhodnutím č. 3/2020

Pro denní studium jsou dvě volná místa v oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Volná místa jsou na dálkovém studiu obou oborů.

Nová rozhodnutí o přijetí - 30. června 2020 v 8.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 30. 6. 2020: 17920, 4520, 1720, 4820, 19520, 20420 a 21120

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           40

Nová rozhodnutí o přijetí - 29. června 2020 v 8.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 29. 6. 2020: 2720, 13720, 5420, 21020 a 14820

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           65

Rozhodnutí o přijetí - 26. června 2020 v 16.00 hod. - uchazeči, kteří konali JPZ v náhradním termínu

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 26. 6. 2020: 18020, 14020, 6320, 18620 a 18520

Počet bodů prvního přijatého uchazeče                113

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           74

Nová rozhodnutí o přijetí - 25. června 2020 v 8.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 25. 6. 2020: 18920, 4220, 7720, 8420, 11420, 16320 a 9720

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           72

Nová rozhodnutí o přijetí - 24. června 2020 v 8.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 24. 6. 2020: 820, 7220, 13020 a 18720

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           78

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

seznam přijatých uchazečů dne 24. 6. 2020: 19420

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           46

Nová rozhodnutí o přijetí - 23. června 2020 v 8.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 23. 6. 2020: 10820, 14920 a 15220

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           79

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

seznam přijatých uchazečů dne 23. 6. 2020: 9020, 420, 13120 a 20720

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           60

Nová rozhodnutí o přijetí - 19. června 2020 v 16.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 19. 6. 2020: 1920, 3020, 17720, 19620, 20320, 3420, 10920, 5620, 13420, 20820, 3820, 8520, 16920, 19820, 12020, 16220, 19720 a 20620

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           80

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

seznam přijatých uchazečů dne 19. 6. 2020: 4320, 8620 a 4420

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           75

Nová rozhodnutí o přijetí - 18. června 2020 v 15.00 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 18. 6. 2020: 11020 a 20120

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           89

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

seznam přijatých uchazečů dne 18. 6. 2020: 3920, 7920, 2420, 16620 a 15420

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           82

Nová rozhodnutí o přijetí - 17. června 2020 v 15.30 hod.

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

seznam přijatých uchazečů dne 17. 6. 2020: 2520, 10320, 12120, 19220, 6620, 9920, 11120 a 14420

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           90

Obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

seznam přijatých uchazečů dne 17. 6. 2020: 2320, 8120 a 15020

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           97

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů na obor 36-47-M/01 Stavebnictví

6820

1320

10420

17520

8320

15820

12820

16120

18320

3520

920

7520

18820

11720

14720

15720

9620

9820

13620

17620

7420

12320

15520

16520

18220

6720

6520

7620

7820

12220

17820

5020

19020

19120

21420

520

2120

3720

17120

2020

2620

4920

7320

13520

14520

20020

1020

5320

11920

17220

3220

13220

16420

120

1120

2220

8720

10220

14320

9420

17420

6220

1820

9120

9220

15120

3120

4020

4620

8920

10520

20220

20520

320

5520

7120

13820

4120

3620

9320

15320

2920

12520

16020

3320

5220

14220

4720

7020

12420

16820

720

5720

11320

14620

1620

10020

18120

19320

5820

16720

15920

17020

18420

21220

6120

11620

14120

1420

6420

8020

8220

12920

15620

 

Počet bodů prvního přijatého uchazeče                136

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           92

Seznam přijatých uchazečů na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

19920

6920

12720

11520

11820

5120

20920

620

2820

17320

13320

220

1220

1520

8820

9520

10620

13920

11220

10120

 

Počet bodů prvního přijatého uchazeče                140

Počet bodů posledního přijatého uchazeče           98

Informace k přijímacímu řízení

Seznam přijatých uchazečů byl vyvěšen 15. června 2020 ve 14.00 hodin. Od tohoto okamžiku běží lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku (lhůta tedy končí v pondělí 22. června ve 13.59 hod.). Zápisové lístky obdrželi uchazeči na základní škole. Pokud ho někdo nemá nebo ho ztratil, může si zákonný zástupce vyzvednout náhradní zápisový lístek na krajském úřadu, na odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Žádáme zákonné zástupce, aby společně se zápisovým lístkem donesli do školy portrétní fotografii žáka (průkazovou fotografii), kterou použijeme pro vystavení průkazu ISIC pro naše žáky. Třídní schůzku pro rodiče budoucích žáků prvního ročníku uspořádáme v tomto roce s ohledem na hygienická omezení až na konci srpna. O termínu budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Vzhledem k tomu, že někteří přijatí žáci možná dají přednost jiné škole, bude se postupně rozšiřovat seznam přijatých žáků. Kdo ze zatím nepřijatých uchazečů má skutečný zájem o přijetí na naši školu, nemusí čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou, ale může vyplnit žádost o nové rozhodnutí (viz níže) a doručit do školy osobně nebo i naskenované e-mailem.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí - rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

Přijímací zkoušky v roce 2020 - mimořádná úprava

Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory proběhnou na všech školách v ČR v pondělí 8. června 2020.

Ve sbírce zákonů vyšel speciální zákon pro přijímací řízení v roce 2020 - zákon č. 135/2020 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo podrobnější metodiku k tomuto zákonu a zveřejnilo časovou osu průběhu přijímacího řízení.

Všem uchazečům byly rozeslány pozvánky - e-mailem a dopisem. V pozvánkách máte uvedeny časy a učebnu, ve které budete konat přijímací zkoušky.

Všichni uchazeči se dostaví v pondělí 8. června 2020 v čase 7.30 až 8.15 hod. žákovským vchodem do školy. Při vstupu do školy předloží čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci a bez zbytečného odkladu se rozejdou do určených tříd. Na chodbách se nebude nikdo zbytečně zdržovat.

Na základě hygienických požadavků není rodičům vstup do budovy školy povolen. Pokud pojedete ke škole autem, upozorňujeme, že v okolí školy jsou parkovací zóny a omezený počet parkovacích míst. Počítejte při příjezdu do Českých Budějovic i se zvýšeným provozem, neboť přijímací zkoušky se konají ve stejný čas na všech školách.

Výsledky přijímacího řízení - zveřejnění

Výsledky didaktických testů předá Cermat ředitelům škol nejpozději do 15. června 2020 do 23.59 hod.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na této stránce nejpozději následující den, tedy 16. června 2020.

Od data zveřejnění běží lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, tedy nejpozději do 23. června 2020.

Procvičování na přijímačky

NPI ČR soustředilo materiály a odkazy na webové stránky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky - najdete je zde.

Pokud by někdo z uchazečů měl zájem připravovat se na přijímací zkoušky, nabízíme příklady a správná řešení z posledních tří roků přijímaček nanečisto.

Zadání ilustračních testů (a nejen jich) najdete na webu Cermatu zde

Komentovaná správná řešení:

 

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlásil I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 rozhodnutím č. 1/2020.

Jednotné zkušební schéma (časový rozvrh) jednotných přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT ČR.

Příprava na přijímací zkoušky - zkoušky nanečisto

Stejně jako v loňském roce nabídneme zájemcům možnost absolvování přijímací zkoušky na střední školu nanečisto, a to:

v úterý 4. února 2020 od 14 hodin v aule školy.

Zájemci budou mít možnost si napsat jednotnou písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky nanečisto s tím, že hned po skončení zkoušky s nimi naši učitelé projdou správné výsledky a postupy řešení včetně zápisu do záznamových archů (jak bude vyžadováno při jednotných přijímacích zkouškách v dubnu).

Co sebou: dvě  pravítka (aspoň jedno s ryskou), úhloměr, kružítko, propiska, tužka, guma. Nejsou povoleny matematické tabulky, kalkulačky, mobily ani chytré hodinky.

Chceme tímto způsobem poskytnout zájemcům mnohem lepší možnost přípravy na přijímačky.

Poplatek za účast na této přípravě činí 50,- Kč.

Přihláška

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout zde.

Přihláška pro I. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy, a to nejpozději 1. března 2020 pro všechny formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp. maturitní vysvědčení pro zkrácené studium
  • dobrovolně: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1 není nutné, vyjádření lékaře není vylučující, ale jen informativní pro zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání podle zdravotního stavu uchazeče
  • doklady o výsledcích v odborných a předmětových soutěžích

Součástí  přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Škola nevyžaduje posudek ze základní školy.