www.spsstavcb.cz :: S2G (27.06.2019 - 11:59)

Matematika

středový obvodový úhel - zde

stejnolehlost - zde

funkce - zde

tabulky funkci - zde

podklady pro grafy goniometrických fcí - zde

tabulky goniometrických funkcí - 1, 2

goniometrické rovnice - zde

stereometrie - zde

ZAS - geodeti

ZAS_Účastníci výstavby

ZAS_Vzorové uspořádání samostatné práce č.1

ZAS_Zemní práce a zakládání staveb

DEG stavaři

Přímka zde

Přímka a bod v rovině zde

Průsečnice rovin zde

Opakování kosoúhlého promítání zde

Tělesa v kosoúhlém promítání zde

Řezy těles zde a zde

Přímka a hranol, jehlan v kosoúhlém zde

Přímka a těleso v Monge zde

Zadání křížové klenby zde

Zadání pro jednodílný hyperboloid a točité schodiště zde

Příklady k procvičení kótovaného promítání zdezde a zde

Předlohy pro násypy, výkopy zde a pro topografii zde

Střechy zde

DEG geodeti

Kótované promítání rovina zde

Předlohy pro násypy, výkopy zde

Další příklad na procvičení násypů, výkopů zde

Předlohy k topografii zde

DCV středové promítání zde a zde

Lineární perspektiva zde a další zde

GEO stavaři

Materiál k výkladu Úvod do předmětu a měření délek pásmem zde (21.09.2018 12:18 aktualizace).

Materiál k výkladu Geodetické pomůcky zde (26.09.2018 12:45 aktualizace).

Materiál k výkladu NIVELACE zde (13.12.2018 13:33 aktualizováno).

Řešení domácího úkolu Geodetické pomůcky a názvosloví.

Vytiskněte si zápisník technické nivelace (doporučuje se 2 až 5 krát). Využití na cvičení (měření v terénu) i v hodině.

Příklady na procvičení výpočtu technické nivelace - základní výpočet a kontrola. Doplněn řešený příklad

Materiál k výkladu TEODOLIT zde (aktualizace 21.01.19 16:09; pouze přidány závěrečné stránky).

Materiál k výkladu: Nepřímé měření délky a totální stanice zde (aktualizace 20.02.2019).

Materiál k výkladu GNSS.

Materiál k výkladu Měření polohopisu a Vytyčování. A pracovní list (rozdán v hodině) pro přípravu na test.

Návod na výpočet zápisniku k úloze: Zjištění výšky bodu (vodní hladiny) technickou nivelací v uzavřeném pořadu v PDF a XLS.

Materiál k výkladu Příčné řezy, podélný profil, Výpočet ploch a kubatur, Měření posunů a přetvoření a Geodetické práce na staveništi ZDE.

Materiál k výkladu Mapového díla ZDE (aktualizováno 29.05.19).

Informace k závěrečnému testu ZDE. Plánovaný termín testu: 20.6.

MAP geodeti

Úvod do mapování a nejstarší mapy u nás zde.

Materiál k Všeobecným základům map zde (aktualizace 24.10.2018 9:48).

Zadání domácí úlohy: Obsah map. Materiály k vypracování úlohy: Výukový materiál, km2000_vyrez.jpg, smo-5_vyrez.jpg, zm10_32-24-18.jpg

Výukový materiál obsahuje odkaz na umístění značkových klíčů pro základní mapy (včetně měřítka 1 : 10 000, katastrální mapu a mapu Státní mapu 1 : 5 000), s jejichž pomocí úlohu lze vyřešit.

Výukový materiál do Nauky o terénu (úvod a rozbor terénu) (aktualizace 8.1.2019 - přidání obr. str. 53, 59)

Možnost procvičení terénních ploch se spády zde.

Výukový materiál: Nauka o terénu - terénní tvary mají všichni studenti již vytištěný a průběžně si do něj zapisují při výkladu na hodině. Případně je zde.

Výukový materiál k dalším terénním tvarům v pdf zde, v pptx zde. (tvary údolí atd.) Některé plnoplošné obrázky zejména v závěru prezentace z tisku vynechte. Bude následovat materiál o typech terénu, v pptx zde (není potřeba tisk celého materiálu!).

Zadání domácího úkolu na téma: terénní tvary.

Výukový materiál k Zaměření a konstrukci výškopisu.

O ZABAGED se zmiňuje tato prezentace a jeho vývoji je hezky pojednáno zde

GEV 2

Ke stažení jednotlivé kapitoly:

1.POLOLETÍ: 

01_Základní početní úkony

02_Pythagorova věta, podobnost, 

03_Úhlové jednotky 

04_Aritmetický a vážený průměr,

05_Práce s měřítky

06_Srážka mapy

07_Lineární interpolace

08_Souřadnicové soustavy

2.POLOLETÍ: 

09_Výpočet výměr rozkladem       DU_09      Příklad 09 z tabule

10_Výpočet výměr z pravoúhlých souřadnic      DU_10     Zápis 10 z tabule

11_Vyrovnání hranice      

12_Dělení pozemku

13_Směrník, délka  

14_Rajon (polární metoda)      DU_14

 

Demonstrační verze geodetických software k procvičení na doma:
  • Groma - Demostrační verze se kadých 10 minut ukončí a je třeba ji spustit znovu. Seznamy souřadnic a měření jsou omezeny na 100 bodů.