www.spsstavcb.cz :: G1Z (16.01.2019 - 08:52)

DEG

Obsah učiva zde

Stopníky přímky zde

Sklopení úsečky zde

Dvojice přímek zde

Stopníky přímky řešení zde, skolpení úsečky řešení zde, dvojice přímek řešení zde

Body a přímky v rovině zde a zde

Body a přímky v rovině řešení zde a zde

Rovina daná dvojicí přímek zde

Rovina daná dvojicí přímek řešení zde

Dvě roviny zde, přímka a rovina zde

Dvě roviny řešení zde 4.př. je navíc

Přímka a rovina řešení zde

Příklady ke zkoušce zde

Opakování 1. popoletí zde

Opakování - řešení zde

GEV

Ke stažení:

01_Základní početní úkony

02_Pythagorova věta, podobnost, 

03_Úhlové jednotky 

04_Aritmetický a vážený průměr,

05_ Práce s měřítky

06_Srážka mapy

07_Lineární interpolace

08_Souřadnicové soustavy

08_Souřadnicové soustavy_DOPLNENI  - doplňková látka na 13.12.2018. Nezapomeňte bude též TEST na látku z předchozí hodiny.

09_Výpočet výměr rozkladem  na 10.1.2019

10_Výpočet výměr z pravoúhlých souřadnic na 24.1.2019

 

Demonstrační verze geodetických software k procvičení na doma:

  • Groma - Demostrační verze se kadých 10 minut ukončí a je třeba ji spustit znovu. Seznamy souřadnic a měření jsou omezeny na 100 bodů.

ZEM

ZEM_Tématický plán předmětu

ZEM_Domácí úkol

ZEM_Vznik a vývoj Země

ZEM_Témata Všeobecný zeměpis světa

ZEM_Témata Hospodářský a sociální zeměpis

ZEM_Šablona pro samostatnou práci č.2

ZEM_ČR - historie

ZEM_Obyvatelstvo ČR

ZEM_Vývoj sídel v ČR

 

MAP

Úvod a nejstarší mapování na našem území zde.

Materiál k Všeobecným základům map zde (aktualizace 6.11.2018).

Zadání domácí úlohy: Obsah map.Materiály k vypracování úlohy: Výukový materiál, km2000_vyrez.jpg, smo-5_vyrez.jpg, zm10_32-24-18.jpg

Výukový materiál obsahuje odkaz na umístění značkových klíčů pro základní mapy (včetně měřítka 1 : 10 000, katastrální mapu a mapu Státní mapu 1 : 5 000), s jejichž pomocí úlohu lze vyřešit.

Výukový materiál do Nauky o terénu (úvod a rozbor terénu) (aktualizace 8.1.2019 - přidání obr. str. 53, 59)

K testu 15.11.2018: Studenti, u kterých předpokládám opravu testu, nemají zatím známku z testu zapsanou v systému Bakaláři. Forma opravy byla probrána v hodině. Opravu lze zaslat i emailem. JS

 

Zadání DÚ: Rozbor terénu. Součástí zadání jsou tento a tento obrázek. Změna 6.12.2018: Na odůvodněnou žádost zástupce třídy G1Z je prodloužen možný termín odevzdání do 10.1.2019. Na hodině 13.12.2018 však bude zadán další (méně náročný) úkol se stejným termínem odevzdání.

Výukový materiál: Nauky o terénu - terénní tvary zde (aktualizace 8.1.2019 - sloučení předchozích prezentací) a zde (přidána nová část).

Výukový materilál k Základní mapě středního měřítka aj.

Zadání DÚ: Terénní tvary.

KRY

Vzor pro nadepsání desek a výkresů zde.

Ukázka předlohy pro Úvod do technického písma zde.

Zadání úloh k domácímu vypracování se vzory technického písma 1 a 2, vrstevnic a výřezu mapy.

K nácviku technického písma.

Dne 18.12.2018 doplněny do systému všechny známky. Případný nesoulad hlašte.

 

GEO

GEO_Základní pojmy a zásady práce v geodézii

GEO_Součásti měřických přístrojů

GEO_Historie ... od teodolitu k multistanici

GEO_Osové podmínky teodolitů a nivelačních přístrojů

GEO_Osové podmínky - význam

GEO_Technická nivelace

GEO_Přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci

GEO_TNvyp1 (data z terénu)

GEO_TNvyp2 (vyrovnání uzavřeného nivelačního pořadu)

GEO_TNvyp3 (výpočet výšek horizontů přístroje) 

GEO_TNvyp4 (výpočet výšek určovaných bodů)

GEO_TN_Vložený pořad tam a zpět, včetně nivelačních údajů daných bodů

GEO_Refrakce