www.spsstavcb.cz :: G1Z (16.07.2019 - 08:02)

DEG

Obsah učiva zde

Stopníky přímky zde

Sklopení úsečky zde

Dvojice přímek zde

Stopníky přímky řešení zde, skolpení úsečky řešení zde, dvojice přímek řešení zde

Body a přímky v rovině zde a zde

Body a přímky v rovině řešení zde a zde

Rovina daná dvojicí přímek zde

Rovina daná dvojicí přímek řešení zde

Dvě roviny zde, přímka a rovina zde

Dvě roviny řešení zde 4.př. je navíc

Přímka a rovina řešení zde

Příklady ke zkoušce zde

Opakování 1. popoletí zde

Opakování - řešení zde

Zadání pro průniky těles zde a zde

Kótované promítání zdezde a zde

Kótované promítání řešení zdezde a zde

Zadání pro násypy a výkopy zde   Řešení  př. 1 zde. Řešení př. 2 a 7 zde

Topografie zde  Řešení zde

Středové promítání úlohy k procvičení zde, řešení zde

Lineární perspektiva zde, řešení zde

Další středové promítání k procvičení zde a řešení zde

Další předloha pro lin. perspektivu zde

GEV

Přehled učiva na celý rok naleznete zde

1.POLOLETÍ

01_Základní početní úkony

02_Pythagorova věta, podobnost, 

03_Úhlové jednotky 

04_Aritmetický a vážený průměr,

05_ Práce s měřítky

06_Srážka mapy

07_Lineární interpolace

08_Souřadnicové soustavy

08_Souřadnicové soustavy_DOPLNENI  - doplňková látka na 13.12.2018. Nezapomeňte bude též TEST na látku z předchozí hodiny.

09_Výpočet výměr rozkladem  

2.POLOLETÍ

10_Výpočet výměr z pravoúhlých souřadnic     DU_10

11_Vyrovnání hranice                  DU_11

12_Dělení pozemku - DU - Výpočet příkladů v presentaci 

13_Směrník, délka   -  DU je příprava na test - výpočet příkladů v presentaci 

14_Rajon (polární metoda)      DU_14

 

Demonstrační verze geodetických software k procvičení na doma:

  • Groma - Demostrační verze se kadých 10 minut ukončí a je třeba ji spustit znovu. Seznamy souřadnic a měření jsou omezeny na 100 bodů.

ZEM

ZEM_Tématický plán předmětu

ZEM_Domácí úkol

ZEM_Vznik a vývoj Země

ZEM_Témata Všeobecný zeměpis světa

ZEM_Témata Hospodářský a sociální zeměpis

ZEM_Šablona pro samostatnou práci č.2

ZEM_ČR - historie

ZEM_Obyvatelstvo ČR

ZEM_Vývoj sídel v ČR

 

MAP

Úvod a nejstarší mapování na našem území zde.

Materiál k Všeobecným základům map zde (aktualizace 6.11.2018).

Zadání domácí úlohy: Obsah map.Materiály k vypracování úlohy: Výukový materiál, km2000_vyrez.jpg, smo-5_vyrez.jpg, zm10_32-24-18.jpg

Výukový materiál obsahuje odkaz na umístění značkových klíčů pro základní mapy (včetně měřítka 1 : 10 000, katastrální mapu a mapu Státní mapu 1 : 5 000), s jejichž pomocí úlohu lze vyřešit.

Výukový materiál do Nauky o terénu (úvod a rozbor terénu) (aktualizace 8.1.2019 - přidání obr. str. 53, 59)

K testu 15.11.2018: Studenti, u kterých předpokládám opravu testu, nemají zatím známku z testu zapsanou v systému Bakaláři. Forma opravy byla probrána v hodině. Opravu lze zaslat i emailem. JS

Zadání DÚ: Rozbor terénu. Součástí zadání jsou tento a tento obrázek. Změna 6.12.2018: Na odůvodněnou žádost zástupce třídy G1Z je prodloužen možný termín odevzdání do 10.1.2019. Na hodině 13.12.2018 však bude zadán další (méně náročný) úkol se stejným termínem odevzdání.

Výukový materiál: Nauky o terénu - terénní tvary zde (aktualizace 8.1.2019 - sloučení předchozích prezentací) a zde (přidána nová část).

Výukový materilál k Základní mapě středního měřítka a Státní mapě 1 : 5 000 zde (28.02.2019).

Zadání DÚ: Terénní tvary.

Na hodině 24.1. bylo úspěšně odkontrolováno odevzdání domácích úkolů T1 a T2 od všech studentů.

Výukový materiál pro výklad k Typům terénu zde, pro Konstrukci výškopisu zde a konstrukci vrstevnic zde.

Zadání DÚ na konstrukci výškopisu. (odevzdání 14.3.2019)

Pracovní list na téma: ZMČR a SMO-5 (přinést vypracovaný na hodinu 28.3.2019, proběhne konzultace).

Na 28.3.2019 si zopakujte Všeobecné základy map (volba vhodné průmětny) - bude se hodit k

Výkladu vybraných kartografických zobrazení: C-S a Křovákova z. (aktualizace 11.04.2019).

Pracovní list 2 zde. Termín odevzdání vypracování je 25.4.

Výklad k G-K a UTM zobrazení zde. 23.5. je vyučující u maturitních zkoušek.

Na příští hodině MAP, která bude až 6.6., si ti, kteří nepsali poslední test (C-S, Kř.), napíší test náhradní. Náhradní test bude v kratší variantě na max. 10 minut, aby příliš nezasahoval do výkladu nové látky. 

 

KRY

Výuka tohoto předmětu probíhala v I.pololetí.

PGR

MicroStation stručný úvod.pdf

23.5. je vyučující u maturitních zkoušek. Hodina PGR bude až 6.6. Je možné samostatně pokračovat v procvičování nástrojů. Cvičný výkres 1_procvicovani_uprava_manipulace.dgn zde. V učebně VT3 najdete tento výkres ve složce vaší třídy na disku S:.

GEO

GEO_Základní pojmy a zásady práce v geodézii

GEO_Součásti měřických přístrojů

GEO_Historie ... od teodolitu k multistanici

GEO_Osové podmínky teodolitů a nivelačních přístrojů

GEO_Osové podmínky - význam

GEO_Technická nivelace

GEO_Přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci

GEO_TNvyp1 (data z terénu)

GEO_TNvyp2 (vyrovnání uzavřeného nivelačního pořadu)

GEO_TNvyp3 (výpočet výšek horizontů přístroje) 

GEO_TNvyp4 (výpočet výšek určovaných bodů)

GEO_TN_Vložený pořad tam a zpět, včetně nivelačních údajů daných bodů

GEO_Refrakce

GEO_Princip vytyčení stavby polárně

GEO_Princip vytyčení stavby ortogonálně

GEO_Kontrola polohového vytyčení stavby

GEO_Vytyčení vodorovné přímky a vodorovné roviny

GEO_Vytyčení skloněné přímky a skloněné roviny

GEO_Vytyčení průběhu vrstevnice (zátopové čáry)

 

ZAS

ZAS_Stavebnictví

ZAS_Památky

ZAS_Vývoj architektury

ZAS_Stavba - Staveniště - Zařízení staveniště - Stavební pozemek

ZAS_Účastníci výstavby

ZAS_Pokyny k vypracování samostatné práce č.1

ZAS_Přehled dílů pozemní stavby

ZAS_Konstrukční systémy pozemních staveb

ZAS_Zemní práce a zakládání staveb