www.spsstavcb.cz :: Anglický jazyk (ANJ) (20.10.2018 - 02:01)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Anglický jazyk (ANJ)Škola > Předměty na střední škole > Anglický jazyk (ANJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin v každém ročníku. Anglický jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve 3. a 4. ročníku je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Anglický jazyk je ve školním roce 2018/2019 vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem.
Při výuce jsou používány učebnice Maturita Solutions a učebnice odborné angličtiny Job Matters - Construction.


 

Klasifikace předmětu

Při výuce anglického jazyka je žák hodnocen za poslech a čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev a jazykovou kompetenci. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků se provádí každou vyučovací hodinu, buď slovně nebo známkami. K hodnocení testů slouží bodový systém. K úspěšnému splnění testu musí žák dosáhnout 50 %. 

Průběžně se píší testy na jednotlivé lekce (váha 100 %) a kratší testy na slovní zásobu a gramatiku (váha 50 % a 70 %). Hodnotí se i orientační komunikace a domácí úkoly (30 %). Na konci školního roku se píše závěrečný standardizovaný test (váha 200 %).

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia.


Standardy

Standardy z angličtiny se píší ve všech ročnících. V prvním, druhém a třetím ročníku jsou povinné pro všechny studenty a jsou v rozsahu učiva daného ročníku. Ve čtvrtém ročníku píší standardy pouze maturanti z angličtiny v rozsahu didaktického testu společné části maturitní zkoušky.

Termíny:

1. ročník - 

2. ročník -

3. ročník -

4. ročník (pouze maturanti z ANJ) -

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z anglického jazyka je komplexní jazyková zkouška, která se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

1.       didaktického testu (obsahuje dva subtesty – poslech; čtení a jazykové kompetence)

2.       písemné práce

3.       ústní zkoušky


Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je
 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z anglického jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.  

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

Poslech

Čtení a jazyková kompetence

Písemný projev

Ústní projev a interakce

 

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

DIDAKTICKÝ TEST

50%

Poslech

40 min.

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25%

Písemný projev

60 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

 

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech; čtení a jazykové kompetence). Je tvořen

různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se

stručnou odpovědí. Žáci si dělají poznámky do testového sešitu, odpovědi pak zapisují do záznamového archu. Slovníky nejsou povoleny. Žák může používat pouze psací potřeby. Všechny testové úlohy mají hodnotu 1 bodu. Hranice úspěšnosti je 44%.

Poslech – každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce,  případně obsahuje vzorové řešení. Žák má vymezený čas na seznámení se s úlohami a na jejich řešení. Každou nahrávku uslyší dvakrát.

● Čtení a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po nich následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy.

 

Písemná práce obsahuje dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém jazyce.


 

1. část

2. část

Délka textu

120 - 150 slov

60 - 70 slov

Hodnocení

max. 24 bodů

max. 12. bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36. Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 16 bodů.

Povolené pomůcky: psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

 

Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů (PL), které obsahují 4 části.  Témata v 1. , 2. a 4. části PL jsou vždy všeobecná a stanoví je CERMAT.


● Osobní charakteristika

● Rodina

● Domov a bydlení

● Každodenní život

● Vzdělávání

● Volnočasové aktivity a zábava

● Mezilidské vztahy

● Cestování a doprava

● Zdraví a hygiena

● Stravování

● Nakupování

● Práce a povolání

● Služby

● Společnost

● Zeměpis a příroda

Témata ve 3. části PL jsou odborná, škola si je vytváří sama.

  1. Building Site Plan, Areas of a Building Site

  2. People on a Building Site

  3. Trades on a Building Site I

  4. Trades on a Building Site II

  5. Health and Safety on a Building Site

  6. Parts of Buildings – Exterior and Interior

  7. Types of Houses

  8. Builder´s Tools and Materials 

  9. Living in Towns/Villages

10. Building Site Work Experience

11. House of My Dreams

12. Accidents and Danger on a Building Site, Safety Signs

13. Where People Live

14. Our Town

15. Our School

16. Transport

17. ICT

18. Interesting Buildings in the English Speaking Countries

19. Interesting Buildings in the Czech Republic

20. Preparing a Building Site - Clearing and Excavations

21. Types of Walls - 

22.  Floors and Walls Covering

23. Types of Roofs and Materials

24. Construction Machinery

25.  Architectural Styles


Hodnocení ústní zkoušky probíhá dvěma certifikovanými hodnotiteli.

Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 18 bodů z 39 možných.

Povolené pomůcky: překladové slovníky


Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www.novamaturita.cz 

Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+