www.spsstavcb.cz :: Anglický jazyk (ANJ) (20.10.2020 - 00:00)

Anglický jazyk (ANJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin v každém ročníku. Anglický jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve 3. a 4. ročníku je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví a geodézie. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Anglický jazyk je ve školním roce 2019/2020 vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem. Při výuce jsou používány učebnice Maturita Solutions a učebnice odborné angličtiny Job Matters - Construction.

Klasifikace předmětu

Při výuce anglického jazyka je žák hodnocen za poslech a čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev a jazykovou kompetenci. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků se provádí každou vyučovací hodinu, buď slovně nebo známkami. K hodnocení testů slouží bodový systém. K úspěšnému splnění testu musí žák dosáhnout 50 %. 

Průběžně se píší testy na jednotlivé lekce (váha 100 %) a kratší testy na slovní zásobu a gramatiku (váha 50 % a 70 %). Hodnotí se i orientační komunikace a domácí úkoly (30 %). Na konci školního roku se píše závěrečný standardizovaný test (váha 200 %).

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia.


Standardy

Standardy z angličtiny se píší ve všech ročnících. V prvním, druhém a třetím ročníku jsou povinné pro všechny studenty a jsou v rozsahu učiva daného ročníku. Ve čtvrtém ročníku píší standardy pouze maturanti z angličtiny v rozsahu didaktického testu společné části maturitní zkoušky.

Termíny:

1. ročník - 7. 5. 2020

2. ročník - 27. 4. 2020

3. ročník -  8. 6. 2020

4. ročník (pouze maturanti z ANJ) - 16. 4. 2020

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z anglického jazyka je komplexní jazyková zkouška, která se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

1.       didaktického testu (obsahuje dva subtesty – poslech; čtení a jazykové kompetence)

2.       písemné práce

3.       ústní zkoušky


Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je
 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z anglického jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.  

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

Poslech

Čtení a jazyková kompetence

Písemný projev

Ústní projev a interakce

 

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

DIDAKTICKÝ TEST

50%

Poslech

40 min.

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25%

Písemný projev

60 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

 

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech; čtení a jazykové kompetence). Je tvořen

různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se

stručnou odpovědí. Žáci si dělají poznámky do testového sešitu, odpovědi pak zapisují do záznamového archu. Slovníky nejsou povoleny. Žák může používat pouze psací potřeby. Všechny testové úlohy mají hodnotu 1 bodu. Hranice úspěšnosti je 44%.

Poslech – každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce,  případně obsahuje vzorové řešení. Žák má vymezený čas na seznámení se s úlohami a na jejich řešení. Každou nahrávku uslyší dvakrát.

● Čtení a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po nich následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy.

 

Písemná práce obsahuje dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém jazyce.


 

1. část

2. část

Délka textu

120 - 150 slov

60 - 70 slov

Hodnocení

max. 24 bodů

max. 12. bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36. Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 16 bodů.

Povolené pomůcky: psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

 

Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů (PL), které obsahují 4 části.  Témata v 1. , 2. a 4. části PL jsou vždy všeobecná a stanoví je CERMAT.


● Osobní charakteristika

● Rodina

● Domov a bydlení

● Každodenní život

● Vzdělávání

● Volnočasové aktivity a zábava

● Mezilidské vztahy

● Cestování a doprava

● Zdraví a hygiena

● Stravování

● Nakupování

● Práce a povolání

● Služby

● Společnost

● Zeměpis a příroda

Témata ve 3. části PL jsou odborná, škola si je vytváří sama.

Témata pro obor STAVEBNICTVÍ

1.    Building Site Plan, Areas of a  Building Site

2.    People on a Building Site

3.    Health and Safety on a Building Site

4.    Builder´s Tools and Materials

5.    Trades on a Building Site – I. (bricklayer, carpenter, floor layer)

6.    Trades on a Building Site –II. (roofer, painter, concrete worker)

7.    Practical Training in Our School

8.    Living in Towns/Villages

9.    Types of Houses and Flats

10. Parts of Buildings – Exterior, Interior

11. Our School

12. České Budějovice

13. Where People Live

14. Accidents and Dangers on a Building Site, Safety Signs

15. ICT and Software for Construction

16. Transport and Building Site Logistics

17. House of My Dreams

18. Interesting Building Projects in English Speaking Countries

19. Interesting Building Projects in Czechia

20. Preparing a Building Site – Clearing, Excavations and Land Surveying

21. Floors and Walls

22. Excursions and Trips at our School

23. Construction Machinery

24. Land Surveying

          25. Tools and Methods Used in Land Surveying

 

Témata pro obor GEODÉZIE

1.    Land Surveying

2.    Tools and Methods Used in Land Surveying

3.    Preparing a Building Site – Clearing, Excavations and Land Surveying

4.    Practical Training in Our School

5.    Building Site Plan, Areas of a  Building Site

6.    Living in Towns/Villages

7.    People on a Building Site

8.    Health and Safety on a Building Site

9.    Builder´s Tools and Materials

10. Trades on a Building Site – I. (bricklayer, carpenter, floor layer)

11. Trades on the Building Site –II. (roofer, painter, concrete worker)

12. Types of Houses

13. Parts of Buildings – Exterior, Interior

14. Our School

15. České Budějovice

16. Where People Live

17. Accidents and Dangers on a Building Site, Safety Signs

18. ICT and Software for Construction

19. Transport and Building Site Logistics

20. House of My Dreams

21. Interesting Building Projects in English Speaking Countries

22. Interesting Building Projects in Czechia

23. Floors and Walls

24. Excursions and Trips at our School

25. Construction Machinery

  


Hodnocení ústní zkoušky probíhá dvěma certifikovanými hodnotiteli.

Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 18 bodů z 39 možných.

Povolené pomůcky: překladové slovníky


Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www.novamaturita.cz