www.spsstavcb.cz :: Informační a komunikační technologie (ICT) (26.02.2021 - 22:46)

Informační a komunikační technologie (ICT)

Předmět "Informační a komunikační technologie" (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání. Cílem předmětu je důraz na schopnost samostatné aplikace vhodných technik, metod, technických prostředků a programů specifických pro profesionální praxi absolventů.

Předmět je vyučován v prvním ročníku dvě hodiny týdně v odborných (počítačových) učebnách.
Třída je dělena do skupin po max. 17 žácích.

Stručný obsah předmětu

  • orientace v grafickém prostředí operačního systému schopnost přihlásit se k počítači, pochopení funkce hesla, ukončení práce
  • práce s prohlížečem webových stránek a cílené vyhledávání na Internetu
  • soubory, složky, ukládání vytvořené práce a její opětné otevření, kopírování pomocí schránky, přenos dat mezi aplikacemi různého typu
  • psaní a editace textu v textových editorech
  • práce s tabulkovými programy - výpočty i práce s textovými daty (třídění dat)
  • grafické editory - bitmapové a vektorové, pochopení rozdílu, zpracování grafických dat
  • základy prezentace
  • použití výukových programů k vlastnímu učení se
  • publikovat získané znalosti na dalších programech z nejrůznějších oblastí IT techniky

Tematický plán předmětu

1.Úvod do předmětu, základní pojmy

Seznámení s pracovním řádem učebny

Základní jednotky, binární soustava, převody

2. Hardware

Historie PC, obecný popis PC, obsah skříně

Paměťová média, HDD, CD, DVD ....

Monitory

Vstupní zařízení, myši, klávesnice

Tiskárny, skener

Počítačové sítě - úvod

Operační systémy DOS, UNIX, Windows

Soubor, adresář, složka

3. Microsoft Word

Práce s textem

Formátování

Praktické příklady

Tabulka (tvorba jednoduché tabulky, ohraničení, výplně)

Hromadná korespondence

4. Microsoft Excel

Úvod do tabulkového procesoru

Panely nástrojů, práce s listy

Tvorba jednoduché tabulky

Praktické příklady

Tvorba grafů

Praktické příklady

5. Microsoft Powerpoint

Úvod, prezentace, šablony

6. Shrnutí učiva předchozích celků

Zadání témat samostatné práce studentům

Vypracování seminární práce a její prezentace

7. Zoner Photostudio

Seznámení s programem

Pořízení fotografií v terénu

Zpracování fotografií

8. Internet

Základní pravidla práce na internetu

Možnosti Internetu (Skype, ICQ ...)

Vyhledávání dat na internetu

 

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně během každého pololetí. Kontrola znalostí je prováděna praktickým ověřováním u počítače. Součástí hodnocení žáka v prvním pololetí je mimo jiné přednesení referátu na zadané téma. a vypracování pololetní práce dle zadání. Klíčovou částí hodnocení v druhém pololetí je zpracování projektu na žákem vybrané téma. V projektu žák zkompletuje své vědomosti a před kolektivem třídy jej odprezentuje.

 

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Zadání pololetní práce PDF 46 kB Stáhnout
Zadání ročníkové práce PDF 37 kB Stáhnout