www.spsstavcb.cz :: Mapování (MAP) (27.06.2019 - 12:56)

Mapování (MAP)

Obsáhlý předmět, jehož výuka je rozdělena do 2., 3. a 4. ročníku. Studenti se seznámí s potřebami a účelem mapování, s obsahem a rozdělením map, s historií a vývojem metod v mapování a současnými mapovými díly. Dále se seznámí se základy a postupy potřebnými k tvorbě mapy.

Ve druhém ročníku se studenti seznámí s potřebami a účelem mapování, s prvními mapovými díly, které vznikly na našem území. Dále poznají geodetické a kartografické základy map, jejich obsah a podrobně je probrána nauka o terénu. Ve třetím ročníku jsou probírána kartografická zobrazení použitá na našem území, dále obsah a rozdělení základních a podrobných bodových polí polohových i výškových s ohledem na dobu ve které byly budovány. Ve čtvrtém ročníku jsou studenti seznámeni s rozdělením a obsahem map velkých měřítek používaných na našem území. Dále je podrobně probráno polohopisné a výškopisné mapování včetně všech náležitostí, stručně výpočet souřadnic, výměr a fotogrammetrických metod mapování  (podrobně probráno v jiném předmětu).

Způsob hodnocení

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemná práce  -  váha známky 100 %

pololetní písemná práce  -  váha známky 200 %

průběžně řádně vedený sešit  -  váha známky 50 %

iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50 %