www.spsstavcb.cz :: Německý jazyk (NEJ) (19.10.2020 - 23:37)

Německý jazyk (NEJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin týdně ve všech ročnících. Německý jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve 3. a 4. ročníku je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Německý jazyk je ve školním roce 2019/2020 vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem. Při výuce jsou používány moderní učebnice Direkt neu a Odborná němčina pro školy se stavebním zaměřením.

Klasifikace předmětu

Při výuce německého jazyka je žák hodnocen za poslech a čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev a jazykovou kompetenci. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků se provádí každou vyučovací hodinu, buď slovně nebo známkami. K hodnocení testů slouží bodový systém. K úspěšnému splnění testu musí žák dosáhnout 50 %. 

Průběžně se píší testy na jednotlivé lekce (váha 100 %) a kratší testy na slovní zásobu a gramatiku (váha 50 % a 70 %). Hodnotí se i orientační komunikace a domácí úkoly (30 %). Na konci školního roku se píše závěrečný standardizovaný test (váha 200 %).

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia.

Maturitní zkouška

z německého jazyka je komplexní jazyková zkouška, která se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

1.       didaktického testu (obsahuje dva subtesty – poslech; čtení a jazykové kompetence)

2.       písemné práce

3.       ústní zkoušky


Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je
 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z německého jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.  

Didaktický test

Písemná práce

Ústní zkouška

Poslech

Čtení a jazyková kompetence

Písemný projev

Ústní projev a interakce

 

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

DIDAKTICKÝ TEST

50%

Poslech

40 min.

Čtení a jazyková kompetence

60 min.

PÍSEMNÁ PRÁCE

25%

Písemný projev

60 min.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

25%

Ústní projev a interakce

15 min.

 

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech; čtení a jazykové kompetence). Je tvořen

různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se

stručnou odpovědí. Žáci si dělají poznámky do testového sešitu, odpovědi pak zapisují do záznamového archu. Slovníky nejsou povoleny. Žák může používat pouze psací potřeby. Všechny testové úlohy mají hodnotu 1 bodu. Hranice úspěšnosti je 44%.

Poslech – každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce,  případně obsahuje vzorové řešení. Žák má vymezený čas na seznámení se s úlohami a na jejich řešení. Každou nahrávku uslyší dvakrát.

● Čtení a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po nich následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy.

 

Písemná práce obsahuje dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém jazyce.


 

1. část

2. část

Délka textu

120 - 150 slov

60 - 70 slov

Hodnocení

max. 24 bodů

max. 12. bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36. Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 16 bodů.

Povolené pomůcky: psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

 

Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů (PL), které obsahují 4 části.

Témata v 1., 2. a 4. části PL jsou vždy všeobecná a stanoví je CERMAT.
● Osobní charakteristika

● Rodina

● Domov a bydlení

● Každodenní život

● Vzdělávání

● Volnočasové aktivity a zábava

● Mezilidské vztahy

● Cestování a doprava

● Zdraví a hygiena

● Stravování

● Nakupování

● Práce a povolání

● Služby

● Společnost

● Zeměpis a příroda

Témata ve 3. části PL jsou odborná, škola si je vytváří sama.

1. Baustoffe

2. Baugewerke

3. Baustelle

4. Bauelemente – Ansicht

5. Bauelemente – Grundriss I.

6. Bauelemente – Grundriss II.

7. Ausgewählte Baustile I. (Romanik, Gotik, Renaissance)

8. Ausgewählte Baustile II. (Barock, Klassizismus, Jugendstil, Kubismus)

9. Erneuerbare Energiequellen

10. Modernes Bauen – Niedrigenergiehäuser

11. Mein Traumhaus

12. Geodäsie

13. Verkehr

14. Umweltschutz

15. Informatik, EDV

16. Studium an der Fachschule für Bauwesen

17. Schulsystem in Tschechien

18. Tschechische Republik

19. Prag

20. Südböhmen

21. Budweis

22. Deutschland

23. Die Schweiz

24. Österreich

25. Wien

Hodnocení ústní zkoušky probíhá dvěma certifikovanými hodnotiteli.
Mezní hranice úspěšnosti je 44%, tj. 18 bodů z 39 možných.

Povolené pomůcky: překladové slovníky


Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - německý jazyk na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www. novamaturita.cz