www.spsstavcb.cz :: Seminář komunikačních dovedností (SKD) (27.06.2019 - 12:05)

Seminář komunikačních dovedností (SKD)

Seminář připravuje žáky ke zvládnutí základů finanční gramotnosti, mediální výchovy a k úspěšné prezentaci a obhajobě vlastních prací, zejména maturitní práce.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Seminář komunikačních dovednosti (SKD) nabízí žákům seznámení se základy finanční gramotnosti, orientaci v prostředí finančních produktů a jejich hodnocení a řízení financí. Žáci se zúčastní soutěže ve finanční gramotnosti, pořádané pod záštitou MŠMT. Další bloky jsou věnovány úvodu do mediální výchovy a prezentačním a komunikačním technikám, vystupování a zejména obhajobě maturitních prací.

Cílem předmětu je získání

 • kompetencí v oblasti finanční gramotnosti,
 • kompetencí v oblasti získávání, kritického hodnocení a prezentace informací,
 • komunikačních a prezentačních kompetencí.

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku jednu hodinu týdně v počítačových učebnách.

Stručný obsah předmětu

 • základy finanční gramotnosti
 • úvod do mediální výchovy
 • základy rétoriky a komunikace
 • prezentační a komunikační techniky
 • prezentace vlastních prací (maturitní práce)

Tematický plán předmětu

1. Finanční matematika

   Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet

   Řešení krizových finančních situací

   Mzdy, daně

   Projekt hospodaření rodiny

2. Základy mediální výchovy

   Vyhledávání a analýza mediálních informací

   Základy získávání, zpracování a prezentace informací podle účelu

3. Maturitní práce

   Formální úprava maturitní práce, typografické požadavky na úpravu textu

   Literatura, citace a odkazy

4. Prezentace, komunikace

   Základy vystupování na veřejnosti

   Základy využívání prezentační techniky

   Praktické cvičení - prezentace maturitní práce

 

Pořadí jednotlivých tématických celků určuje vyučující.

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně na základě soustavné práce v hodině. V tomto hodnocení jsou zahrnuty tematické referáty, pokud jsou zadány.

Samostatně se známkují:

 • on-line testy - 100 %
 • prezentace práce - 100 %
 • aktivita v hodině - 50 %