www.spsstavcb.cz :: Základy společenských věd (ZSV) (26.02.2021 - 23:09)

Základy společenských věd (ZSV)

V předmětu základy společenských věd se vyučují základy psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie, mediální výchovy a finanční gramotnosti. Výuka probíhá 1 hodinu týdně ve 2. ročníku a 2 hodiny týdně ve 4. ročníku. Tématické okruhy ve 2. ročníku: - Člověk jako jedinec - Člověk v lidském společenství Tématické okruhy ve 4. ročníku: - Člověk a právo - Člověk jako občan - Člověk a soudobý svět Učivo je realizováno výukou ve třídě a exkurzním vyučováním.

Klasifikace předmětu

Hodnocení probíhá následujícími formami:

  • prezentace jako alternativa ústního zkoušení (výstup žáka před třídou na předem zvolené téma, které se vztahuje k probírané látce; hodnotí se nejen obsahová stránka, ale také samotná prezentace a jazykový projev) - 100%
  • skupinová práce, scénky - 50%
  • samostatné vyhledávání informací na internetu - 50%
  • práce s pracovními listy - 50%
  • testy - 100%