www.spsstavcb.cz :: Dokumenty školy (20.10.2018 - 02:31)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a
Úřední deska > Dokumenty školy

Dokumenty školy

Výběr legislativních norem v působnosti školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 158/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb., zák. č. 165/2006 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 624/2006 Sb., zák. č. 217/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 343/2007 Sb., zák. č. 58/2008 Sb., zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 242/2008 Sb., zák. č. 243/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 49/2009, zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 378/2009 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. č. 73/2011 Sb. a zák. č. 331/2011 Sb.

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zák. č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 189/2008, zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 422/2009 Sb., zák. č. 159/2010 Sb. a zák. č. 420/2010 Sb.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 588/2004 Sb., zák. č. 21/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb. a zák. č. 189/2008 Sb.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 223/2009 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nař. vlády č. 273/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, ve znění vyhl. č. 312/2011 Sb.

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhl. č. 422/2006 Sb., vyhl. č. 46/2008 Sb. a vyhl. č. 394/2008 Sb.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhl. č. 374/2006 Sb. a vyhl. č. 400/2009 Sb.

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb.

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhl. č. 322/2008 Sb.

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní

inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhl. č. 126/2011 Sb.

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhl. č. 116/2011 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhl. č. 147/2011 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. č. 109/2011 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb.

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhl. č. 489/2006 Sb., vyhl. č. 63/2008 Sb. a vyhl. č. 205/2010 Sb.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhl. č. 412/2006 Sb.

Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhl. č. 167/2006 Sb., vyhl. č. 423/2006 Sb., vyhl. č. 225/2007 Sb., vyhl. č. 325/2008 Sb., vyhl. č. 249/2009 Sb. a vyhl. č. 252/2010 Sb.

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhl. č. 389/2006 Sb., vyhl. č. 226/2007 Sb. a vyhl. č. 208/2009 Sb.

Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhl. č. 47/2008 Sb., vyhl. č. 33/2009 Sb., vyhl. č. 492/2005 Sb., vyhl. č. 11/2011 Sb. a vyhl. č. 110/2011 Sb.

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhl. č. 90/2010 Sb., vyhl. č. 274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb. a vyhl. č. 273/2011 Sb.

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhl. č. 470/2006 Sb.

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

Kam pokračovat?

Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+